KONTROLNÍ KOMISE

NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ ZMĚNY STANOV DOMU JE KONTROLNÍ KOMISE ZRUŠENA


Co má kontrolní komise za povinnosti

Projednává stížnosti a připomínky členů společenství k činnosti orgánů společenství. Členové jsou oprávněni nahlížet do všech dokumentů společenství Kontrolní komise. Může vyžadovat vysvětlení od členů dalších orgánů společenství.

Za svou činnost odpovídá kontrolní komise shromáždění. Navenek za kontrolní komisi jedná její předseda.

Členové kontrolní komise jsou voleni a odvoláváni shromážděním. Předsedu volí kontrolní komise z řad svých členů a z funkce předsedy jej odvolává.

Kontrolní komise má tři členy. Je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Revizor je pouze jednočlenný kontrolní orgán.

Funkce člena kontrolní komise zaniká volbou nového člena kontrolní komise. Člen kontrolní komise může být z funkce odvolán shromážděním. Člen kontrolní komise může před uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení musí oznámit písemně. Jeho funkce končí dnem, kdy kontrolní komise odstoupení na své schůzi projednala, nejpozději však uplynutím třiceti dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení.

Kontrolní komise má povinnost jednat s péčí řádného hospodáře (§ 159 OZ). V obecné rovině je kontrolní komise orgán, který má dohlížet na výkon správy společenství vykonávané statutárním orgánem, případně správcem, který vykonává jen některé činnosti spojené se správou (technický správce domu, firma připravující vyúčtování služeb atd.). Z tohoto důvodu by komise měla mít i přístup k dokumentům a smlouvám týkajících se hospodaření domu. 

Z hlediska zákona má však právo nahlížet do účetních dokladů a dokumentů týkajících se správy domu každý vlastník, takže kontrolu může provádět kdokoliv i mimo komise k tomu určené. 

Kontrolní komise by měla představovat jakousi další pojistku zvyšující pravděpodobnost, že správa domu bude vykonávaná s potřebnou péčí a v souladu se stanovami a zákonem.

Kontrolní komise je vhodná zejména tam, kde vykonává funkci statutárního orgánu "nevlastník" (např. za úplatu správcovská organizace).