ZAHRADA

Zakoupena nová sekačka 4/2024

Na základě hlasování se  podařilo zakopit nezbytnou sekačku typ Alko Classic pro údržbu naší zahrady. Sekání nově obnoveno.


Brigáda na naší zahradě 2024

Brigáda proběhla dne 27. 4. 2024 za účasti valné menšiny vlastníků zahrady. Děkujeme.


Sekání naší zahrady 2024

Sezóna sečení trávníku byla zahájena dne 6. dubna. Sekání naší zahrady dočasně pozastaveno. Nemáme funkční sekačku. 


Zahradní setkání 2024

Vážení spolumajitelé pozemku domu Dvorského 6,
chtěli bychom Vás pozvat na jarní úklidovou a poté odpočinkovou (opékání) akci u nás na zahradě. Konat se bude dne 27.4. 2024 cca od 13.hod. Jste všichni vítání!


Jaké jsou zásady pro výsadbu dřevin při hranicích pozemků

§ 1017 občanského zákoníku, mluví k nám takto:

(1) Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, je-li na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu* nebo jedná-li se o strom zvlášť chráněný podle jiného právního předpisu.

*rozhrada – cokoli, co rozděluje dva pozemky. Může to tedy být plot, zeď, brzda, mez, potok, stromová alej apod. Podrobně je upravena v § 1024–1028 občanského zákoníku. 


Sekání naší zahrady 2023

Každý trávník potřebuje alespoň základní údržbu v podobě pravidelného sečení. Ne jinak je to i na naší zahradě s rozlohou cca 1400 m2. Intenzita sečení je odvislá od množství srážek a klimatických podmínek.

Trávník byl sečen v těchto termínech:

18. dubna; 5. května; 29. května; 17. června; 4. července; 10. srpna; 30. srpna; 24. října.


Zahrada 2023


Sekání naší zahrady 2022

Každý trávník potřebuje alespoň základní údržbu v podobě pravidelného sečení. Ne jinak je to i na naší zahradě s rozlohou cca 1400 m2. Intenzita sečení je odvislá od množství srážek a klimatických podmínek.

Trávník byl sečen v těchto termínech:

5. května; 1. června; 23. června; 16. srpna; 8. září; 20. října


Přesahující zeleň do chodníku

se může týkat i naší zahrady. 


Nákup nového nářadí, srpen 2022

nové nářadí lze využívat k úklidu společného pozemku zahrady.


Správcem naší zahrady od května 2022


byla nově zvolena paní Roffeis. Nový kontakt na správce je:

zahrada.dvorskeho6@gmail.com

Tímto prosíme všechny vlastníky zahrady o pravidelný měsíční příspěvek na chod zahrady na bankovní účet:

2902182471/2010 (platby označte variabilním symbolem čísla bytu)


Oprava brány

dle domluvy vlastníků zahrady byla opravena plotová brána, tedy přivařeny nové panty. Teď již zbývá plot natřít a bude v ucházejícím stavu do doby, než se vybuduje kompletně plot nový. 


Nápady, připomínky

prosím zasílejte na správce zahrady. Veškeré vaše podněty budou vyhodnoceny a zaslány všem majitelům ke schválení. 


Správcem naší zahrady pro rok 2021

byla nově zvolena paní Lugrová. Kontakt na správce je:

spoluvlastnicizahradydvorskeho@seznam.cz

Tímto prosíme všechny vlastníky zahrady o pravidelný měsíční příspěvek na chod zahrady na bankovní účet:

2201992666/2010 (platby označte variabilním symbolem čísla bytu)


Zahrada 2021


Projednáno, podepsáno

Ke konci roku 2020 byla všemi vlastníky zahrady podepsána dohoda o SPRÁVCI SPOLEČNÉ VĚCI, v souladu s NOZ. Nyní může být odhlasována nadpoloviční většinou konkrétní osoba(y), firma, která celou administrativu povede. Dobrá zpráva je, že se již přihlásili první zájemci z okruhu vlastníků na funkci správce.


Veleúspěšná brigáda na naší zahradě,

která se konala 12. 9. 2020 proběhla v přátelské atmosféře. Ochotných účastníků pracovat a našich psích mazlíčků bylo přehršel. Vše pěkně odsýpalo pod rukama, práce se dařila. Vyzkoušeli jsme si práci s archaickými nástroji, rozdělávat oheň, vzít do rukou vymoženosti našeho domu, jako krumpáč, lopatu... všichni jsme se řádně zapotili, podebatovali a nakonec poseděli u táborového ohně. Již se všichni těšíme na další zahradní setkání. Pár fotografií viz níže.


3 stateční, možná i více

se opět svědomitě chopili výzvy odstranit havarijní stav naši staré mirabelky v zadní části domu. Nejen, že zajistili externistu na kácení stromu, ale i aktivně spolupracovali při kácení tohoto stromu a odstranění samotného zbytkového dřeva z naší zahrady. Celková doba práce činila 5 hodin, s tím, že si za tuto namáhavou práci nikdo nenárokoval žádnou odměnu. Za což jim patří dík! 

Díky odstranění havarijního stavu stromu, nehrozí újma na zdraví a majetku. Tímto znovu apelujeme na vlastníky, aby aktivně začali řešit situaci se zahradou a tím byl posléze vyřešen finanční fond zahrady pro další nenadálé situace. 

Není nezbytné odstranění starého stromu možností společně zasadit strom nový a tak se společně sejít na naší zahradě? 


Opět po zimě přišlo jaro (2020)

a snad i dořešení letité mimořádné zahradní situace, nikoli zapříčiněné nebezpečnou infekční nemocí Covid 19, ale nevyjasněným vztahem podílového spoluvlastnictví zahrady vs SVJ. Nezoufejme, urazili jsme kus cesty a řešení se nejen rýsuje, ale i naplňuje. Shrňme si kroky, které byly aktivně učiněny a které nás v nejbližší době čekají:

VOLBA SPRÁVCE SPOLEČNÉ VĚCI (v souladu s NOZ) - NUTNO 2/3 HLASŮ, 5. 3. 2020 se konala taktéž schůze vlastníků zahrady, kde bylo již sesbíráno 16 podpisů resp. hlasů. Ostatní budou vyzváni k podpisu paní Křivánkovou.

VOLBA JMENOVITĚ SPRÁVCE SPOLEČNÉ VĚCI - NUTNO NADPOLOVIČNÍ VĚTŠINA HLASŮ, zde se na základě "stanov zahrady" odhlasuje, kdo bude tímto správcem (ať již někdo z vlastníků, či externí firma, apod.). Obsah stanov zahrady bude vytvořen po vzájemné dohodě všech vlastníků.

KONKRÉTNÍ ZVOLENÝ SPRÁVCE BUDE PRO NÁS SPRAVOVAT ZAHRADU, JAKO TO DĚLÁ VÝBOR PRO SVJ. O ZMĚNÁCH TÝKAJÍCÍCH SE ZAHRADY TEDY BUDE NECHÁVAT HLASOVAT. NECHÁ ZALOŽIT BĚŽNÝ ÚČET PRO ZASÍLÁNÍ POPLATKŮ VLASTNÍKŮ NA CHOD ZAHRADY. VEDENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU MŮŽE ZPROSTŘEDKOVAT FIRMA BEKANT (náš správce nemovitostí).

VŠECHNY KROKY SPOJENÉ SE ZAHRADOU A ČINNOSTÍ POVĚŘENÉHO SPRÁVCE MUSÍ BÝT JEDNOZNAČNĚ ODHLASOVÁNY, TEDY NEPŘIPADÁ V ÚVAHU "O NÁS BEZ NÁS".

Tímto všem přeji pevné zdraví a ochotu spolupracovat na dořešení zahradní situace.


Pálení ohňů na naší zahradě

Všichni vlastníci zahrady jsou povinni při pálení ohňů dodržovat pravidla stanovená obecně závaznou vyhláškou č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně. Zde je krátký výtažek:

Článek 2 - Podmínky spalování suchého rostlinného materiálu

1. Podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu v jednotlivých městských částech statutárního města Brna stanoví příloha k této vyhlášce.

2. Spalování suchého rostlinného materiálu je zakázáno v době vyhlášení vzniku smogové situace pro území statutárního města Brna při překročení informativních prahových a regulačních prahových hodnot.

3. Spalování suchého rostlinného materiálu je zakázáno v neděli a státem uznávaný svátek.

V příloze viz níže, naleznete podmínky v jednotlivých městských částech. Dále jak se chovat při pálení ohňů říká náš "Domovní řád" v čl. 10 Pozemek kolem domu.

Doporučujeme vlastníkům, kteří zamýšlejí rozdělávat oheň na zahradě, aby s předstihem informovali ostatní o této skutečnosti, a to prostřednictvím mailu, či vyvěšením na domovní nástěnce. Předejdeme tak případnému zakouření sušícího se prádla, či zakouření bytových prostor. Děkujeme.


Předkládáme návrh řešení - volba správce pozemku (zahrady)

Na základě konzultace s advokátkou Mgr. Krpcovou, doporučujeme vypracování "dohody o správě společné zahrady". Tato dohoda bude zjednodušenou obdobou stanov SVJ, která určí jednak pravidla pro vlastníky zahrady a nakládání s ní, tak i pravidla pro správce zahrady. Dokument byl již zaslán jako podklad všem vlastníkům. Tímto zdvořile žádáme všechny vlastníky o jejich vyjádření, ať již kladné či záporné, a to do konce ledna 2020. Problematika bude také diskutována po řádné schůzi společenství dne 16. 1. 2020. Vaše podněty, nápady, připomínky jsou kdykoli vítány.


Zahradní kvíz - kdo se stará o naši zahradu?

a) NIKDO

b) PROFESIONÁLNÍ NASMLOUVANÁ FIRMA

c) 5 NEPLACENÝCH DOBROVOLNÍKŮ - VLASTÍKŮ, KTERÝM NENÍ ZAHRADA LHOSTEJNÁ


Zahrada a co dál?

Společenství vlastníků jednotek se vztahuje pouze na dům a pozemky, na kterých dům stojí (viz čl. 2, odstavec 1 stanov + zápis v katastru). 

Zahrada (resp. pozemek parc. č. 373/1) do společenství vlastníků nespadá, vztahuje se na ni jiný právní režim, a to podílové spoluvlastnictví (tomu odpovídá i zápis v katastru).

Můžeme proto konstatovat, že zahrada je v "klasickém" podílovém spoluvlastnictví "původních" vlastníků bytů (bez horního patra).

Jeho správa se řídí ustanoveními § 1115 a násl. občanského zákoníku o spoluvlastnictví, tedy včetně předkupního práva spoluvlastníků. Správa pozemku se pak řídí ustanoveními §1126 a násl. OZ.

Z uvedeného vyplývá, že SVJ nemůže správu tohoto pozemku přímo vykonávat podle stanov SVJ a je třeba (pokud se to jeví jako nutné nebo potřebné), aby se spoluvlastníci na správě dohodli. 

Řešením tohoto stavu by mohla být volba správce pozemku (společné věci) podle §1134 OZ, přičemž tímto správcem by mohlo být SVJ. Správu domu, zastavěného pozemku a souvisejícího pozemku par. č. 373/1 by pak vykonával jeden subjekt - SVJ, přičemž pravidla správy by bylo možné vyspecifikovat v samostatném dokumentu - např. "pravidla správce". Komplikací by bylo jen to, že spoluvlastníci u tohoto pozemku jsou jiní, než členové SVJ (rozdíl je dán tím, že vlastníci jednotek v nástavbě nejsou spoluvlastníky pozemku par. č. 373/1). Ale to by mělo být překonatelné, na správu par. č. 373/1 by přispívali jen její spoluvlastníci.

Pokud se tedy spoluvlastníci "zahrady" nedohodnou na viz výše zmíněném postupu či nedojdou s návrhem řešení této patové situace, nemůže dojít k výstavbě nového plotu v přední části zahrady, k údržbě stromů a zeleně, instalace záchytných nádob na vodu, k zónování zahrady dle požadavků vlastníků. V současné době nejsou vybírány žádné finanční prostředky na správu zahrady. Sekání trávy již nadále nebude plně zajišťováno paní Sahajovou a Křivánkovou. Je nutno podotknout, že zahrada není nikterak pojištěna, případné selhání části stromu, jde na vrub spoluvlastníkům.

Odpovědný spoluvlastník by měl být v této problematice aktivní a snažit se najít řešení, účastnit se příp. svolaných setkání. Pro zahájení zmíněných kroků je třeba účast všech, tedy 100% spoluvlastníků. 


Budoucí možná vizualizace našeho plotu 

první vlaštovka jaro nedělá a variabilitě se meze nekladou. Věřte, že návrh byl již mnohokrát neoficiálně konzultován s náhodnými vlastníky domu a tak jsme se snažili zapracovat veškeré představy a požadavky. Odpadový kontejner je přesunut mimo prostor okna tak, aby nedocházelo k šíření zápachu do domu a byl dobře přístupný popelářským vozům. Konečně pro nás bude více zpřístupněna zahrada, a to jednou/dvěma brankami pro pěší. Samozřejmě je počítáno s demontovatelným panelem pro případný průjezd těžké techniky do prostoru zahrady. Dále se předpokládá, že se plotem zahradí i předzahrádka se stromem (vizualizace momentálně bez této varianty) a tím dojde k nežádoucímu vstupu našim/cizím zvířátkům.


Je nutné vyjádření stavebního úřadu

k případné výstavbě nového plotu před naším domem? Čtěte v příloze.


Jaro 2019 v naší zahradě

S přicházejícím jarem je také nutná údržba zeleně, do které patří řez a péče o okrasné a ovocné stromy. Bohužel se našim dřevinám taková péče zaslouženě nedostává. Řez neslouží prioritně jen k podpoře plodnosti stromů a jejich vitalitě, ale také k zajištění provozní bezpečnosti. Některé naše stromy jsou již přestárlé a vykazují značné proschnutí větví. Naše stará mirabelka v zadní části domu, v blízkosti plotu sousedů má perspektivu dávno za sebou. Při neodstranění hrozí selhání a vývrat stromu, poškození našeho či cizího majetku, v horším případě újma na zdraví pohybujících se osob na zahradách. Orientační cenová nabídka na ošetření dřevin v příloze.


Zahradní kvíz - je naše zahrada pojištěná?

a) ANO, pojištění se vztahuje na dům i zahradu

b) ANO, máme samostatné pojištění na zahradu

c) NE, nikdy nebyla pojištěna