VÝBOR SVJ

Co má výbor za povinnosti

Statutárním orgánem společenství je výbor. Výbor zastupuje společenství ve všech záležitostech. Navenek zastupuje společenství předseda výboru a v jeho nepřítomnosti jiný člen výboru. Písemná právní jednání za společenství podepisuje předseda výboru společně s dalším členem výboru, v době nepřítomnosti předsedy výboru podepisují za společenství dva členové výboru. Kdo za společenství podepisuje, připojí k názvu společenství svůj podpis a údaj o své funkci.

Výbor je výkonným orgánem společenství, řídí a organizuje běžnou činnost společenství, rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a pozemku s výjimkou těch věcí, které jsou obecně závazným právním předpisem a těmito stanovami svěřeny do výlučné působnosti shromáždění, nebo které si shromáždění k rozhodnutí vyhradilo.

Za svou činnost odpovídá výbor shromáždění. Navenek za výbor uvnitř společenství jedná předseda.

Členové výboru jsou voleni a odvoláváni shromážděním. Předsedu volí výbor z řad svých členů a z funkce předsedy jej odvolává.

Výbor má tři členy. Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Výbor rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.

Funkce člena výboru zaniká volbou nového člena výboru. Člen výboru může být z funkce odvolán shromážděním. Člen výboru může před uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení musí oznámit výboru písemně. Jeho funkce končí dnem, kdy výbor odstoupení na své schůzi projednal, jinak uplynutím dvou měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení.


Vykonané činnosti za rok 2023:

Oprava zablokovaných výtahových dveří

Rekonstukce podlah pavlačí 2 a 3 NP

Nátěr oken v bytech vlastníků 

Oprava nízkého tlaku ve vodovodní baterii v úklidové místnosti

Nákup rohožek

Oprava domovního telefonu

Oprava prasklé vodovodní trubky u hlavního uzávěru vody

Výměna přivolávacího tlačítka výtahu v 5 NP

Výměna vodoměrů v bytech a společných prostorech

Zápis členů SVJ do OR


Vykonané činnosti za rok 2022:

Připojení výtahové šachty na hromosvod

Výměna poškozené kliky u hlavních vstupních dveří do domu

Nový protiskluzový povrch pavlačí 1 NP a 4 NP, přilepení odpadlých soklů a nový protiskluzový povrch při vstupu do domu

Nátěr zárubní, vstupních dveří do domu, čístícího roštu, výmalba chodby

Oprava zvonkového tabla a jističe světel

Čištění a mytí výtahové šachty


Vykonané činnosti za rok 2021:

Založení datové schránky

Výměna vložky zámku a pořízení nových klíčů

Zúřadována agenda ohledně zápisu nového člena výboru Vladislava Hrdličky (Repros plus s.r.o.). Úspěšně proběhl zápis do Obchodního Rejstříku. Vznik členství od 14. 4. 2021

Nový systém otevírání hlavních dveří - bzučák

Rekonstrukce zápraží domu

Oprava havárie na střeše - nová okapnice, folie

Oprava stoupačky mezi byty č. 17 a 18.

Nový protiskluzový povrch pavlače 5 NP


Vykonané činnosti za rok 2020:

Nákup průmyslového vysavače a prodlužovacího kabelu.

Čištění svislých stoupaček domu mezi byty č. 16 a č. 17 odbornou firmou. Chybný odtok.

Nákup hliníkového žebříku pro potřeby domu - výměna žárovek na chodbách, úklid, apod.

Proběhla rekonstrukce poškozeného schodiště v suterénu.

Oprava nefunkčních vypínačů na pavlačích domu.

Oprava senzorů světel na chodbě.

Oprava světla v kočárkárně pro 1 NP.

Oprava kontaktů mezi domovními telefony a zvonkovým tablem.

Aktualizace jmenovek zvonkového tabla.

Servis oken a dveří v jednotlivých bytech a společných částech domu.

Odvoz zahradní sekačky do servisu, oprava.

Proběhla rekonstrukce společných technických místností a kočárkáren.

Změna Prohlášení vlastníka a Stanov domu.

Správa našich webových stránek.

a mnoho dalšího...


Vykonané činnosti za rok 2019:

Zúřadována agenda ohledně zápisu nového člena výboru Mariána Huja. Úspěšně proběhl zápis do Obchodního Rejstříku. Vznik členství od 11. 4. 2019.

Zakoupen protiskluzový prostředek NS01 3,78l a doplňkový čistící prostředek ON GUARD k údržbě, z důvodu bezpečnosti obyvatel 5. NP. Došlo k zlepšení neklouzavosti pavlače.

Proběhla realizace povrchové úpravy zábradlí vč. broušení dřevěného madla.

Proběhla oprava odpadávající části obložení, zateplení nástavby - větrací mřížka.

Na základě vzniklé škody byla nahlášena pojistná událost u stávající pojišťovny ČPP, Následné ukončení likvidace pojistné události, na základě které došlo k pojistnému plnění.

Proběhla schůzka se zástupcem notářky v bytě č. 22 - probíhá dědické řízení. Prověření technického stavu bytu v souvislosti na podezření vlhkých stěn - nebylo zcela identifikováno. Dále zběžná kontrola vodoměrů, elektroměru a plynoměru. Zápis odečtu vodoměrů, následné předání údajů na Bekant. V souvislosti s dědickým řízením bylo taktéž notářce písemně doloženo roční vyúčtování k bytu 22. Dále byly notářce nahlášeny nedoplatky k bytu, které se tvoří v průběhu probíhajícího dědického řízení.

Prověření možné závady na vodovodních trubkách v kontextu s byty č. 23 a č. 24. Vlastníci bytů stav průběžně monitorují, zatím nedochází k žádným změnám. Událost byla taktéž preventivně hlášena na pojišťovnu ČPP.

Absolvování semináře Inspirace pro váš bytový dům - organizátor "Pro náš dům", konaný 23. 5. 2019 - vstup byl volný.

Zajištění snížení cenové nabídky za opravu výtahu. Závady byly na výtahu odstraněny.

Zajištění pravidelných kontrol domu správcem nemovitostí Bekant.

Byla prověřena možná nefunkčnost zvonkového tabla. Závada identifikována, odstraněna.

Osvětlení pavlačí opět kompletně funkční, vč. osvětlení před hlavním vstupem do domu.

Nežádoucí předměty ze společných sklepních prostor byly odstraněny.

Instalace nového brana na dveře v 1. NP. z důvodu plného otevření a aretace dveří.

Odstranění elektronických zámků pavlačí.

Rekonstrukce sklepních prostor, obvodové stěny u sklepů a sklepní kóje pod schody.

Nákup archivační skříně.

Zřízení nových webových stránek domu.

a mnoho dalšího...